Akce společnosti

Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku pro lékaře a odborníky ve zdravotnických oborech (kurz)

 

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech dne 9. června 2017 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

 

XVIII. Štiavnické dni 2017

26. – 28. september 2017, Banská Štiavnica – Počúvadlianske Jazero

TEMATICKÉ OBLASTI
- Mierové využívanie atómového žiarenia vo vede a praxi,
- Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí,
- Ochrana ľudí a prostredia pred ionizujúcim žiarením,
- Národný akčný plán pre radón podľa Smernice 2013/59/Euratóm,
- Nakladanie s odpadmi.

 

Možnosti využití robotiky v rehabilitaci

 

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech 22. září 2017 od 9:30 do 17:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2