prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

7. 8. 1954, Praha

Profesní kariéra

1978 - promoce na fakultě všeobecného lékařství UK, Praha

1978 - 1979 a 1980 - 1983 - interní aspirantura na IV. interní katedře FVL UK Praha

1979 - 1980 - základní vojenská služba u PS 8941 Sušice a Železná Ruda

1983 - 1985 - odborný asistent na IV. interní katedře FVL UK Praha

1985 - 1991 - odborný asistent na Katedře a ústavu biofyziky a nukleární medicíny FVL UK, vedoucí laboratoře hemokoagulace a hemostázy radiobiologického oddělení

1991 - 2001 - odborný asistent (od roku 1997 docent) na Ústavu biofyziky 1. lékařské fakulty UK, vedoucí oddělení Klinické radiobiologie, od 1. 5. 2001 dosud na 0,25 úvazku

2001 – 2011 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, fakulta zdravotně sociální, v létech 2001 – 2010 vedoucí katedry radiobiologie a toxikologie, v létech 2004 – 2010 proděkan pro vědu a výzkum

1996 - 2008 - člen oborové rady doktorandského studia pro obor radiobiologie VLA JEP Hradec Králové a školitel této oborové rady (dosud)

od roku 1996 školitel a od roku člen oborové rady pro obor biofyzika doktorandského studia biomedicíny Univerzity Karlovy v Praze (v létech 1999 - 2001 předseda)

od roku 2009 - člen oborové rady doktorandského studia pro obor krizový manažment Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity a školitel této oborové rady

od roku 2008 – vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem na Kladně

Vědecko-pedagogická a odborná kvalifikace

1984 - CSc. v oboru vnitřní lékařství FVL UK, Praha

1984 - atestace prvního stupně v oboru interního lékařství, ILF Praha

1997 - docent v oboru „Radiobiologie“, VLA JEP Hradec Králové

2006 – profesor v oboru „Ochrana vojsk a obyvatelstva“ Univerzity obrany v Brně

 

Členství v odborných společnostech a organizacích

Člen radiobiologické společnosti ČLS JEP (předseda od roku 1992)
Člen společnosti radiační terapie, biologie a fyziky ČLS JEP
Člen European Society for Radiation Biology (Evropské společnosti pro radiační biologii)
Člen European Medicine Laser Association (Mezinárodní společnosti pro laser v medicíně)
Zakládající člen International Academy of Laser Medicine and Surgery (Mezinárodní akademie pro využití laseru v medicíně a v chirurgii, člen vědeckého výboru)
Člen České lékařské komory

 

Členství ve vědeckých radách

2004 – 2007 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2002 – 2011 – Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2007 – dosud – Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity

2008 – dosud – Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického

2009 – dosud - Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie v Praze

2010 – 2011 - Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

Ocenění

čestný člen Radiobiologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně čestný člen Společnosti pro využití laseru v medicíně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 

Publikační činnost

cca 130 časopiseckých publikací, 150 odborných přednášek, 10 učebnic a skript, 25 obhájených výzkumných zpráv, 5 monografií